Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1348

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1348
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5, чл.147, ал.1, чл.141, ал.7 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Наредба №9 на ОбС – Русе,
Общинският съвет  реши:

    1. Избира Айдън Мустафов Демирджиев за управител на “Общински пазари” ЕООД за срок от три години, считано от 24.09.2007 г.
    2. Възлага на Кмета на Общината да оформи продължението на договора с Айдън Мустафов Демирджиев за срок от 24.09.2007 г. до 24.09.2010 г.