Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1349 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.);
2. Предназначението на сградата намираща се на ул. „Янтра” 5 – ПИ с идентификатор 63427.1.303 с площ 908 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе и изградената в него полумасивна сграда с идентификатор 63427.1.303.1 със застроена площ 115 кв. м., да не бъде променяно за период не по-малък от 7 години от датата на подаване на проектното предложение (съгласно изискванията на Програмния оператор).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)