Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 135 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43 ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
По Приложение №18
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дирекция „Икономика и управление на собствеността“
1. Миглена Димитрова Иванова – от карта на билети, отдел ТНО
2. Светла Белчева Балтаджиева – от карта на билети, отдел ТНО
Добавя се:
1.Фънда Неджмиева Мехмедова – специалист- новоназначена в отдел ТНО – билети
2. Тихомир Апостолов Илиев – мл. експерт – отдел СДЗП- билети
Отпада:
1. Павла Ангелова Георгиева- мл. експерт отдел ТНО- преминаване на друга работа
ФУНКЦИЯ „Образование“
Добавя се:
1. Нурджихан Рафаилова Мурадова – ЗАС в ОУ „Тома Кърджиев“-новоназначена-билети
Променя се длъжността на:
1. Калина Петрова Велчева – от касиер домакин на домакин – билети – промяна в щатно разписание
Чл. 43, ал.1, т.2
Добавя се:
1. Алина Илкова Илиева – касиер домакин в ЦДГ „Роза“ с. Ново село- билети – новоназначена
Отпада:
1. Стефка Димитрова Янакиева – касиер домакин в ЦДГ „Роза“ с. Ново село- билети – прекратяване на трудовото правоотношение
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Чл. 43, ал.1, т.1
Добавя се:
1. Радка Стефанова Димитрова- касиер домакин в ДЯ №9- билети- новоназначена
Отпада:
1.Рада Иванова Илиева – касиер домакин в ДЯ №9- билети- пенсионирана
Чл. 43, ал.1, т.2
Добавя се:
1. Клара Леон Иванова – медицинска сестра-билети- новоназначена
2. Мариана Стаменова Михайлова – медицинска сестра- новоназначена
Отпада:
1. Пламена Йовова Колева- медицинска сестра- билети- напуснала
2. Галина Георгиева Колева – медицинска сестра- билети- преминава на друга работа

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)