Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 135 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 2 от 29.11.2023г. на Комисията по общинска собственост, скица – предложение за придаваемо място по улична регулация, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № № РД-01-3631/02.11.2023г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет Русе реши:

            Обявява придаваем терен с площ от 8 кв.м. по улична регулация от ПИ 51679.0.7127 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, Област Русе, представляващ ул. „Липник“, приобщавани към ПИ 0.117 по кадастралния план на с. Николово, за прилагане на одобрената регулация и образуване на УПИ IX-117, в кв. 5 по регулационния план на селото, за частна общинска собственост.

            Да се продаде придаваем терен с площ от 8 кв.м. по улична регулация от ПИ 51679.0.7127 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, Област Русе, представляващ ул. „Липник“, които да се приобщят към ПИ 0.117 по кадастралния план на с. Николово, за прилагане на одобрената регулация и образуване на УПИ IX-117, в кв. 5 по регулационния план на селото, след заплащане от страна на Павлина Георгиева Кандиларова на продажна цена в размер на 557 лв. (Петстотин петдесет и седем лева) без дължимите данъци и такси, които са за сметка на купувача.

            30 % от постъпленията от реализираната продажба да се използват за финансиране на дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)