Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 135 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-2/13.01.2020г. от „ФОКС 94“АД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.180.27, находящ се в местността „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе. С плана да се определи Смесена многофункционална зона – разновидност 2 /Смф2/, като се предвиди свободно застрояване за многофункционални сгради със смесено предназначение с максимална височина Н до 15 м., плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояване – до 2 и озеленяване – минимум 20%.  Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-21#1/11.02.2020г. от „ЕРП Север“ АД и №30-9965-21#2/25.02.2020г.  от „В и К“ ООД – Русе;
  • Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.180.27, находящ се в местността „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)