Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 135

РЕШЕНИЕ № 135
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС-Русе и чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, общинският съвет реши:

Обявява имоти в Община Русе, както следва:
1. Кв. 51 намиращ се в с.Червена вода, община Русе, представляващ “Стадион”-терен с площ 49 435 кв.м. и построената в него масивна постройка-съблекалня с навес със застроена площ 84 кв.м.
2. ПИ 63427.2.1671 с площ 328 кв.м., намиращ се в гр. Русе на ъгъла, на пл.Света Тройца и ул. “Петър Берон”.
3. ПИ 63427.2.5535 с площ 1 578 кв.м., намиращ се в гр. Русе по ул. “Богдан войвода” № 6, заедно с построените в него: сграда № 1-едноетажна със застроена площ 122 кв.м. и част от двуетажна сграда № 2-първи етаж със застроена площ 267,45 кв.м., представляващ детска градина «Радост»,
за публична собственост и ги вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.