Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1350 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-71/10.12.14 и 94С-6358-1#1/04.02.15 от Сашо Иванов Мицов, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.458 в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.458 в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)