Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1351 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, предл. първо във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и заявление с вх. №УТ-17-17/05.04.2023 г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР), План за регулация (ПР) и Изменение на план за регулация (ИПР) от о.т. 341 по ул. „ТЕЦ“ до тупик в Източна промишлена зона, завършващ в о.т. 10134 по плана на гр. Русе, както следва:

  • С ПУР се създава нова улична ос от нова о.т. 10781, през нови: о.т. 10782 /с връзка към о.т. 10134-съществуваща/, 10783, 10784, 9566 /съществуваща/, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10791, 10793, 10794 /с връзка към о.т. 8706-съществуваща/, 10795, 10796, 10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803 /с връзка към о.т. 34-съществуваща/, 10804, 10805 до нова о.т. 10806, в уличната ос по бул. „България“. Размерът на платната в участъците от о.т. 10785 до о.т. 10806 и от о.т. 10785 до о.т. 10809 е 14м. В участъка от о.т. 10785 до о.т. 9566, размера на платното е 13.50м, с преход по продължението до о.т. 10781 – 10м;
  • Създава се нова улична ос от нова о.т. 10785, през нови: о.т. 10807, 10808 и 10809;
  • С ИПУР се заличава съществуваща улична ос от о.т. 8062 до о.т. 8063.5, през о.т. 8063, 8077, 8063.1, 8063.2, 341 и 8063.4;
  • С ПР се създават граници на нов квартал 3015 в Източна промишлена зона, като уличните регулационни линии съвпадат с границите на УПИ I-487пп и имотните граници на ПИ 63427.8.4 по КККР на гр. Русе;
  • С ИПР се изменя уличнорегулационната линия на УПИ I-158пп, кв. 1017 от Източна промишлена зона, собственост на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, като съгласно изменението се отнемат 1115 м2 и се предават 1430 м2.

Обявление за решението да се изпрати за обнародване в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)