Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1351 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-5/10.02.15 от Десислава Рачева Савова, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 009032 в землището на гр. Мартен, местност „До село“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот с номер 009032 в землището на гр. Мартен, местност „До село“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)