Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1352 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 45, ал. 9, пр. II, във връзка с чл. 45, ал. 7 и чл. 21, ал. 2, пр. II от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Приема следните изменения и допълнения в Решение № 1303 от 20.04.2023г., прието с Протокол № 47, както следва:

  1. В основанията на решението след текста: „чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация“, се поставя запетая и се допълва следният текста: „във вр. с чл. 193, ал. 8 от ЗУТ“, в останалата си част текста остава непроменен.
  2. В т.1 от диспозитива не решението след думата „учредяване на“ се добавя думата „възмездно“, в останалата част текстът не се променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)