Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1352 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде изграден Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в град Русе в Централна градска част на град Русе, в Смесена Централна зона /Ц/ по действащия Общ устройствен план от 2006г, в улично озеленен участък на главната ул. „Александровска“, югоизточно от УПИ – 3759 в квартал 300 по плана на град Русе.
2. Мемориалът да се изработи и постави в изпълнение на проекта, приложен към писмо с вх.№124/10.02.2015 г.
3. Дава съгласието си Община Русе да преведе планираните в инвестиционната си програма за 2015 година в дейност 759 „Други дейности по културата“, §5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“, обект „Мемориал на загиналите български войни – Съюз на ветераните от войните на България Областен съвет Русе“ 20 000лв. по банковата сметка на Инициативен комитет за изграждане на „Мемориал на загиналите във войните за национално обединение“ град Русе. Сумата да се изразходва за изграждане Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)