Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1352

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1352
Прието с Протокол № 62/06.07.2007 г.

На основание чл.21,ал.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.62,ал 9 и чл.9,ал.3.,т.2 от ЗУТ,Общински съвет Русе, реши:
Отлага приемането на План за застрояването на обект: Парк на младежта и съпровождащите го схема за функционална организация,комуникационно-транспартна схема,схема за поставяемите обекти и РИЕ по чл.56 и 57 от ЗУТ ,Схеми за инженерната инфраструктура и Схема за зониране на растителността, допуснати с Протокол №23/06.06.2007 на Общински експертен съвет по устройство на територията до отстраняване на следните забележки и водещата от тях преработка на проекта:
В обяснителната записка и графичните материали да се запише,че
проектната фаза е „Предварителен проект“съгл.чл125,ал4,т.1 от ЗУТ.
В устройствена зона „Озеленена територия“ /03/ да отпаднат
обозначените със сигнатура „запазващи се сгради“, предвидени в
проекта и като обекти за реконструкция, заведенията „Кенор“ и „Баба
Яга“, поради това,че същите са разположени в съществуващи
озеленени площи,отнемат затревени територии и са в противоречие с
чл.62,ал.7 от ЗУТ,както и с разпоредбите на ал.4 на чл.134,според
която не се допуска с подробни устройствени планове да се
узаконяват незаконни строежи.
Да отпадне предвиденото в плана дострояване към обект 2.4.2 –
тоалетната диагонално от „Дунавски кът“, поради противоречие с
чл.62,ал.7 от ЗУТ.
Да се преосмисли концепцията третираща разположението на
обектите за търговия и хранене,вкл. преместваемите обекти.Да се
проучи възможността за разполагането им в северния скат,под
крайбрежната паркова алея, с поглед към р.Дунав, където има
възможности за удобен автомобилен достъп,паркиране и обслужване.
Да се премахнат разположените върху съществуващи озеленени
/затревени/ площи елементите за сезонно ползване /летни
барове, барбекюта и тераси с маси за сервиране на открито/. Същите
да се ситуират и обозначат с размери и квадратури върху
съществуващи или новопредвидени площадки с асфалтова или друга
твърда настилка върху които няма зеленина, като се държи сметка за
достъп и обслужване, без да се смущава пешеходното движение в
парка.
Да се премахнат новопредвидените кафе-барове по северната
крайбрежна променададъй като попадат върху озеленения партер
между двете алеи и нарушават характера на тази част от парка.

Да отпадне предвидения летен амфитеатър с концертна естрада
източно от Дома на културата, поради отнемане на съществуващи
озеленени площи и неподходящ наклон на терена.
Да се детайлизира и задълбочи проучването върху предвидените за
отчуждаване частни и общински имоти в централната част на парка
около сегашната ул.“Патриарх Евтимий“с оглед на трансформирането
им в озеленени площи. Да се преосмисли функционално или да възстанови по първоначалното и предназначение /лятна читалня или открит летен дансинг/ площадката разположена източно от горепосочените имоти,която понастоящем се ползва за склад и работилница.
Да отпаднат посочените под №5.3 места за нови едрогабаритни
атракционни съоръжения, тъй като същите са предвидени за разполагане върху съществуващи озеленени площи и биха нарушили пейзажния характер на една от най-живописните алеи в парка.
Трасето на предвидения в проекта периферен път, продължение на
„Алеи Възраждане“да бъде продължено до ул.“Бр.Обретенови“,а
оттам и до „Придунавски булевард“,като по този начин се осигури
обслужване на спортните обекти /плувните басейни и тенис-игрищата/, заведението „Дунавски кът“ и бъдещите обекти за обществено хранене, разположени в ската под парка.
Да се изследва и покаже възможността за функционален, комуникационен пространствен преход на Парка на младежта към бъдещата смесената крайречна парково-рекреационна
зона /по ОУП/ в обхвата северно от крайбрежната алея и на
североизток от настоящия тенис комплекс.
Проектът да се доразвие в част „Озеленяване и паркоустройство“,като
се акцентира върху екологичната характиристика и значимост на
Парка на младежта.