Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1353 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 37, ал. 5 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 38, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, съобразно предвижданията на влязъл в сила план за застрояване, одобрен със Заповед № РД-01-1496 / 19.05.2023 г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с учредяване на безсрочно, безвъзмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.768 по КККР на гр. Русе, представляващ УПИ XIV-768-за обществено обслужване, от кв. 535 по плана на гр. Русе, находящ се в област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Руй планина“, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 8565 / 04.04.2018 г., вписан под № 175, том 9, н.д. 1835, ДВР 4096, вх. № 4193 / 12.04.2018 г. в Службата по вписвания – Русе, в полза на фондация „Александър Русев“, ЕИК 176994745, със седалище гр. Русе, ул. „Ради Иванов“ № 8, вх. 2, ет. 1, ап. 2, представлявана от председателя Илиян Георгиев Русев, за изграждане на водно-рехабилитационен център, със застроена площ от 1600 кв.м, с разгъната застроена площ от 2500 кв.м, с частичен сутерен с площ от 1300 кв.м, с обща площ на строежа, включваща надземни етажи и подземен сутерен – 3800 кв.м, и прилежащи към сградата тротоари, паркинг и обслужващи пътища с обща площ от 1435 кв.м.

2. Дава съгласие за учредяване на безсрочно, безвъзмездно право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.768 по КККР на гр. Русе, представляващ УПИ XIV-768-за обществено обслужване, от кв. 535 по плана на гр. Русе, находящ се в област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Руй планина“, с площ от 6627 кв.м, предмет на АЧОС № 8565 / 04.04.2018 г., вписан под № 175, том 9, н.д. 1835, ДВР 4096, вх. № 4193 / 12.04.2018 г. в Службата по вписвания – Русе, в полза на фондация „Александър Русев“, ЕИК 176994745, със седалище гр. Русе, ул. „Ради Иванов“ № 8, вх. 2, ет. 1, ап. 2, представлявана от председателя Илиян Георгиев Русев, за изграждане на водно-рехабилитационен център, със застроена площ от 1600 кв.м, с разгъната застроена площ от 2500 кв.м, с частичен сутерен с площ от 1300 кв.м, с обща площ на строежа, включваща надземни етажи и подземен сутерен – 3800 кв.м, и прилежащи към сградата тротоари, паркинг и обслужващи пътища с обща площ от 1435 кв.м., в който след въвеждането му в експлоатация и след снабдяване с необходимата лицензия, да бъдат предоставяни и социални услуги – информиране и консултиране; терапия и рехабилитация, по смисъла на чл. 15, т. 1 и 4 от ЗСУ, на деца и възрастни с вродени или придобити трайни увреждания, или които се нуждаят временно от възстановителни водно-рехабилитационни занимания по здравно предписание.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)