Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1354 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с обект за изпълнение на инвестиция ПГСС „Ангел Кънчев“, находящ се в кв. „Образцов Чифлик“, гр. Русе, с идентификатор 63427.12.8.7, съгласно АПОС №8705/15.10.2018 г. по процедура № BG-RRP-1.011 “Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, по Националния план за възстановяване и устойчивост.
  2. Обектът на инвестиция ПГСС „Ангел Кънчев“ – гр. Русе ще продължи да функционира като такъв (общежитие) и няма да бъде закрит за период не по-малък от 5 години след крайното разплащане към бенефициента/крайния получател на финансовия ресурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)