Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1354

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1354
Прието с Протокол № 62/06.07.2007 г.

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г., Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г. със сумата 3 523 148 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 121 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери – 24 870 лв.
Трансфери от / за ПУДООС
§ 64 01 Получени трансфери + 47 897 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 23 148 лв.
2.РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”

Дейност 122 Общинска администрация
§ 10 15 Материали – 79 300 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт – 33 000 лв.
Всичко за дейност – 112 300 лв.

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност
§ 10 20 Външни услуги – 1 200 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Ц Д Г
§ 10 15 Материали + 14 100 лв.
– ЦДГ „Чучулига” + 3 000 лв.
– ЦДГ „ Слънце” + 8 600 лв.
– ЦДГ „Ралица” + 2 500 лв.

§ 10 30 – Текущ ремонт + 39 500 лв.
– ЦДГ „Детелина + 2 000 лв.
– ЦДГ „Чучулига” + 7 000 лв.
– ЦДГ „ Слънце” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Ралица” + 5 500 лв.
– ЦДГ „Здравец” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Радост” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Русалка” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Пинокио” + 6 000 лв.
– ЦДГ „Незабравка” + 2 000 лв.
– ЦДГ” Снежанка” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Червената шапчица” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Пролет” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Звездица” + 2 000 лв.
– ЦДГ „Синчец” Средна кула + 1 000 лв.

Всичко за дейност + 53 600 лв.

Дейност 312 Специални детски градини – дофинансиране
§ 10 30 – Текущ ремонт + 2 000 лв.
– СДГ „ Зора „ + 2 000 лв.
Всичко за дейност + 2 000 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – дофинансиране
§ 10 15 Материали – + 2 121 лв.
ОУ „Отец Паисий” Тетово + 121 лв.
ОУ „Тома Кърджиев” – 300 лв.
ОУ „В.Априлов” + 2 300 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт – + 54 400 лв.
ОУ „Ангел Кънчев” + 33 000 лв.
ОУ „В.Априлов” + 1 400 лв.
СОУ Европейски езици + 20 000 лв.
Всичко за дейност + 56 521 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 20 Външни услуги – 25 000 лв.
П-да „Събаряне на сгради общинска собственост”
Дейност 622 Озеленяване
§ 10 15 Материали – 11 050 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 Служби и дейности по поддържжане, ремонт и изграждане на пътища
§ 10 20 Външни услуги + 47 897 лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
ОП „Жилфонд”
§ 10 20 Външни услуги + 25 000 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет : + 35 468 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Ремонт покрив кметство Семерджиево” – 8 500 лв.
Обект:” Ремонт покрив кметство Ястребово” + 8 500 лв.
§ 52 02 Придобиване на сгради
Обект: Закупуване на частта на хотел „Сплендит” – 122 000 лв.

§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Храсторез 1 бр. км.Ястребово – 800 лв.
Обект: „Моторна косачка 1 бр. км.Ястребово + 800 лв.

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност”
Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: Закупуване на моторен трион + 1 200 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”

Дейност 322 Общообразовтелни училища – дофинансиране
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: Основен ремонт ф-я образование с-но списък – 100 000 лв.
Обект: Основен ремонт санитарни възли СОУ „Й.Йовков” + 20 000 лв.
Обект: Основен ремонт покрив на ОУ „В.Априлов” + 20 000 лв.
Обект: Ремонт покривна хидроизолация на аула
СОУ „Възраждане” + 20 000 лв.
Обект: Изграждане газификация на ОУ гр.Мартен + 40 000 лв.

§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Климатици 2 бр. ОУ „Т.Кърджиев” + 300 лв.
Обект: „Затворена телевизия ОУ „В.Априлов” + 6 000 лв.
Обект: „Комплект КОТО ОУ „В.Априлов” + 3 000 лв.

Дейност 324 –Спортно училище – дофинансиране
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: Закупуване на автобус втора употреба за
Спортно училище „Майор Узунов” + 55 000 лв.

Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: Газификация ЦДГ „Звездица” ул.”Ловеч” № 25 – 20 000 лв.
Обект: Газификация ЦДГ „Радост”
ул.”Дондуков Корсаков” № 5 + 20 000 лв.

 

 

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 469 Други дейности по здравеопазването
§ 55 00 Капиталови трансфери
Обект: Капиталов трансфер на МБАЛ Русе за основен
ремон на помещения за Център за спешна
медицинска помощ + 58 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 543 Домове за възрастни с физически увреждания
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Скари – 2 бр. ДВФУ Милосърдие” – 2 100 лв.

§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: „Транспортен автомобил с платформа 1 бр.
ДВФУ Милосърдие” + 2 100 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС
Дейност 603 Водоснабдяване и канализация
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: Реконструкция на водопровод площад „Свобода” – 16 800 лв
Обект: Подмяна водопроводно отклонение
към Сектагинта Приста + 6 800 лв.
Обект: Подмяна водопроводно отклонение в
гробищен парк „Чародейка” + 10 000 лв.

Дейност 604 Осветление на улици и площади
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: Районно осветление кв.149 – 11 500 лв.
Обект: Външно осветление СОУЕЕ + 1 500 лв.
Обект: Осветление на бул.”В.Левски” + 8 000 лв.
Обект: Осветление на пл.”Иван Вазов” + 2 000 лв.
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Дялово участие в „Красива България”-
Старчески дом „Милосърдие” – 24 870 лв.
Дейност 622 Озеленяване
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: Оборудване на два броя детски площадки
с детски съоръжения + 11 050 лв.

Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет – 12 320 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 23 148 лв.

 

 

 

 

ІІ. На основание чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г. ПРЕДЛАГА на Министерство на финансите да УТВЪРДИ компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2007 година с източник целева субсидия от ЦБ, както следва:
/ лева /

Параграф, функция , обект

Било

Става

Разлика

§52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Функция Жилищно строителство и БКС
обект “ Изграждане осветление главен път І-5 от МЕТРО до КПП изход София ІІ-ри етап
обект”Благоустрояване ЦЮР бл.1- бл.3 обект„Благоустрояване на терена заключен между бл.”Тотлебен „ и бул.”Мидия Енос”

§51 00 Основен ремонт
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Обект „ Преасфалиране на улици от второкласна пътна мрежа в гр.Русе”

 

 

 

110 000
230 000

 

55 000

 

 

0

 

 

 

91 510
0

 

115 000

 

 

188 490

 

 

 

– 18 490
– 230 000

 

+ 60 000

 

 

+ 188 490

Всичко

1 010 100

1 010 100

0