Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1356 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Глоби, санкции и наказателни лихви
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +116лв.
СОУПНЕ „Фр. Шилер“ 30лв.
СОУ „В. Левски“ 86лв.
Неданъчни приходи
§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +4 460лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ 101лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе 76лв.
ОУ „Отец Паисий“ с.Тетово 4283лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ +411лв.
ОУ „Т. Кърджиев“ 101лв.
ОУ „Бр. Миладинови“ 170лв.
ОУ „Н. Обретенов“ 140лв.
Всичко приходи държавна дейност: +4 987лв.

ІІ. ПРИХОДИ – местни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2405 Приходи от наеми на имущество РБ „Л. Каравелов“ +140лв.
Всичко Приходи и доходи от собственост +140лв.
Трансфери
§6102„Трансфери между бюджети – предоставени трансфери“ -4 803лв.
Всичко трансфери -4 803лв.
Всичко приходи местни дейности -4 663лв.
Всичко приходи по бюджета + 324лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ – ОДЗ „Снежанка“
§1013 „Постелен инвентар и облекло“ -951лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Аварийно евакуационно осветление“ +951лв.
Всичко за дейност 0лв.
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ +4 576лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ 33лв.
ОУ „Бр. Миладинови“ 170лв.
ОУ „Отец Паисий“ с.Тетово 4283лв.
ОУ „Н. Обретенов“ 90лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“ +116лв.
СОУПНЕ „Фр. Шилер“ 30лв.
СОУ „В. Левски“ 86лв.
§1020 „Външни услуги“ +144лв.
ОУ „Ангел Кънчев“ 68лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе 76лв.
§1062 „Разходи за застраховки“ – ОУ „Н. Обретенов“ +50лв.
§1901 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции“ – ОУ „Т. Кърджиев“ +101лв.
Всичко за дейност +4 987лв.
Всичко за функция +4 987лв.

ІV. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -10 000лв.
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Обект „Обособяване и модернизация на помещение за спортни нужди в
общинска сграда, находяща се в кв. 28, УПИ XI – 312 по плана на село
Басарбово, общ. Русе.“ – км. Басарбово +12 500лв.
Всичко за дейност +2 500лв.
Всичко за функция +2 500лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ МБАЛ-Русе АД
§ 4302 „Субсидии за нефинансови предприятия за
осъществяване на болнична помощ“ +10 000лв.
Всичко за дейност +10 000лв.
Всичко за функция +10 000лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§1016 „Вода, горива, енергия“ -2 340лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“
Обект „ПП „Отчитане на столовото хранене-социална храна“ – модул „Такси“ 1бр.+2 340лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Обновяване на автобусни спирки на територията град Мартен“
– кметство гр. Мартен +15 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „подпорна стена по ул. „Шипка“ 82 УПИ ХІV-4248, кв.770“ +14 314лв.
Обект „Благоустрояване и обособяване на кът за отдих и спорт в терен
находящ се в ПИ 1450, кв.22 по плана на село Бъзън, общ. Русе.“
Кметство Бъзън +8 000лв.
Обект „Благоустройство и озеленяване на терен находящ се в имот 7 134
по плана на село Николово, общ. Русе“ кметство Николово +14 500лв.
Обект „Благоустройство на терен югозападно от УПИ XVIII – 436, кв. 32
по плана на село Просена, общ. Русе.“ Кметство Просена +8 000лв.
Обект „Обновяване и благоустрояване на парка на село Сандрово
и изграждане на фонтан, находящ се в УПИ I – 177, кв. 19, по плана на
село Сандрово, общ. Русе“ кметство Сандрово +12 500лв.
Обект „Благоустрояване на терен за отдих и спорт в центъра на село Тетово
находящ се в поземлен имот 801.1 430 за улици, площади по плана на
село Тетово, общ. Русе“ кметство Тетово +12 500лв.
Обект „Изграждане на място за отдих с игрище за мини футбол, находящо
се в ПИ 353, кв. 3 по плана на село Хотанца, общ. Русе“ кметство Хотанца +8 000лв.
Обект „Благоустрояване на терен за спорт и отдих находящ се в УПИ X – 45
и УПИ V – 46, кв.3, по плана на село Ястребово, общ. Русе“
кметство Ястребово +7 000лв.
Обект „Благоустрояване и облагородяване на район, находящ се северно
от УПИ XV – 76, кв. 7 и южно от УПИ I – 155, кв. 19 по плана на село
Долно Абланово, общ. Русе“ кметско наместничество с. Долно Абланово +7 000лв.
Обект „Изграждане на открит обект за спортни дейности по чл. 55 от ЗУТ
в УПИ II – 992, кв. 28 по плана на кв. „Долапите“, гр. Русе“
-Община Русе +10 000лв.
Обект „Изграждане на детска площадка находяща се в УПИ I – 149, 150
за Общ. Център, кв. 148 по плана на кв. „Средна кула“, гр. Русе“
– Община Русе +12 000лв.
Обект „Изграждане на детска площадка находяща се в имот 151 по
плана на ДЗС, общ. Русе“ Община Русе +4 000лв.
Всичко за дейност +132 814лв.
Всичко за функция +132 814лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Обект „Възстановяване на мултифункционално спортно игрище в двора
на спортна зала, находяща се УПИ I – За сп. компл., кв. 78 по плана на
село Ново село, общ. Русе.“ – кметство Ново село +12 000лв.
Обект „Ремонт на сграда – Съблекалня и навес към Стадион, находяща
се в ПИ в кв.51 по плана на село Червена вода, общ. Русе“
кметство Червена вода +9 000лв.
Всичко за дейност +21 000лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -4 803лв.
Всичко за дейност -4 803лв.
Всичко за функция +16 197лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -174 314лв.
Всичко за дейност -174 314лв.
Всичко за функция -174 314лв.
Всичко разходи местни дейности -12 803лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Обект „Благоустрояване и обособяване на детски и спортен кът в част от
двора на Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ находящо се в
УПИ I – 479, кв. 34, по плана на село Семерджиево, общ. Русе“ –
кметство Семерджиево +8 000лв.
Всичко за дейност +8 000лв.
Всичко за функция +8 000лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер”
§1015 „Материали“ +140лв.
Всичко за дейност +140лв.
Всичко за функция +140лв.
Всичко разходи държавни дейности доф. с общински приходи +8 140лв.
Всичко разходи по бюджета +324лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)