Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1357 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 147 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

  1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на съдебно споразумение по гражданско дело № 46057/2022 г. по описа на Русенски Районен съд между Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и д-р Людмил Станчев Станев при следните параметри и условия:

1. Д-р Людмил Станчев Станев признава, че дължи на КОЦ-Русе ЕООД сумата от 6186,37 лв., представляваща разходи за обучение (такси и отпуск за подготовка и явяване на държавен изпит), дължими пропорционално на отработеното време.

2. Д-р Людмил Станчев Станев се задължава да изплати сумата по т. 1, в 6-месечен срок, започващ от месеца следващ одобряването на спогодбата от съда, чрез 5 бр. равни месечни плащания в размер на 1031,06 лв. всяка и 1 бр. вноска в размер на 1031,07 лв., по банкова сметка на КОЦ-Русе ЕООД. Плащането следва да се извърши до 30-то число на съответния месец.

3. При неплащане на сумата по т. 1 в срока по т. 2, ищецът ще се възползва от правото си да се сдобие с изпълнителен лист на основание чл. 404 от ГПК.    

4. Ищецът се отказва от претенцията си за неустойка в размер на 2 416,67 лв. по чл. 8, ал. 2 от Договора, дължима пропорционално на отработеното време;

5. Ищецът се отказва от претенцията си за договорна лихва, уговорена в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта, в общ размер на 2 463,82 лв., изчислена върху дължимата сума и неустойката, с начална дата – първият ден, следващ датата на прекратяване на трудовото правоотношение – 29.01.2020 г., и с крайна дата 24.11.2022 г. – датата на завеждане на иска, дължима пропорционално на отработеното време.

6. Ищецът се отказва от претенцията си за законната лихва върху сумата от 11 066,85 лв., считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане;

7. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните така, както са ги направили.

8. Спогодбата ще влезе в законна сила от деня на подписването й от страните и одобряването й от съда по смисъла на чл.234 ал.1 от ГПК.

9. Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.9 от ГПК, КОЦ-Русе ЕООД има право да получи половината от внесената държавна такса за образуване на гр. д. № 46057/2022 г. по описа на Русенски Районен съд, ХV граждански състав

  1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на съдебно споразумение по гражданско дело № 46058/2022 г. по описа на Русенски Районен съд между Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и д-р -р Катерина Асенова Генова при следните параметри и условия:

1. Д-р Катерина Асенова Генова признава, че дължи на КОЦ-Русе ЕООД сумата от 7 991,38 лв., представляваща разходи за обучение (такси и отпуск за обучение).

2. Д-р Катерина Асенова Генова се задължава да изплати сумата по т. 1, в 6-месечен срок, започващ от месеца, следващ одобряването на спогодбата от съда, чрез 5 бр. равни месечни плащания в размер на 1331,90 лв. всяка и 1 бр. вноска в размер на 1331,88 лв., по банкова сметка на КОЦ-Русе ЕООД. Плащането следва да се извърши до 30-то число на съответния месец.

3. При неплащане на сумата по т. 1 в срока по т. 2, ищецът ще се възползва от правото си да се сдобие с изпълнителен лист на основание чл. 404 от ГПК.    

4. Ищецът се отказва от претенцията си за договорна лихва, уговорена в размер на законната лихва, в общ размер на 4 079,01 лв., изчислена върху направените разходи за обучение, със съответни начални дати – първият ден, следващ датата на заплащането, и за периоди с крайна дата – датата на завеждане на иска.

5. Ищецът се отказва от претенцията си за неустойка в размер на 5 000 лв. по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора.

6. Ищецът се отказва от претенцията си за законната лихва върху сумата от 17 070,39 лв., считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

7. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните така, както са ги направили.

8. Спогодбата ще влезе в законна сила от деня на подписването й от страните и одобряването й от съда по смисъла на чл. 234, ал. 1 от ГПК.

9. Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 9 от ГПК, КОЦ-Русе ЕООД има право да получи половината от внесената държавна такса за образуване на гр. д. № 46058/2022 г. по описа на Русенски Районен съд, ІІІ граждански състав.

  1. УПЪЛНОМОЩАВА управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД или упълномощено от него лице да сключи съдебна спогодба по гражданско дело 46057/2022 г. по описа на Русенски Районен съд между, при условията, изрично посочени в тoчка I. на настоящото решение.
  2. УПЪЛНОМОЩАВА управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД или упълномощено от него лице да сключи съдебна спогодба по гражданско дело 46058/2022 г. по описа на Русенски Районен съд между, при условията, изрично посочени в тoчка II. на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)