Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1357 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на Приложение №17 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г., както следва:

По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“
Дейност „ Общинска администрация“
Добавя се:
1. Невяна Стефанова Станчева – гл. специалист в отдел „Търговия и наемни отношения“ – новоназначена – билети
2. Мариета Петкова Малчева – изпълнител хигиенист в сектор УССВТ – новоназначена – билети
Отпада:
1. Ани Стоянова Иванова – старши експерт в отдел „Търговия и наемни отношения“- напуснала – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)