Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1357

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1357
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

    На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и & 2 и & 14 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, ОбС – Русе реши:

Дава съгласието си наименованието на Стоматологичен център 1 Русе” ЕООД да се промени на „Център по дентална медицина 1 Русе” ЕООД
Задължава управителя на горепосоченото лечебно заведение да предприеме необходимите действия за промяна в съдебната регистрация на дружеството.