Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1358

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1358
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ  Общинският съвет реши:

Приема отчета за 47-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” през 2007 г., съгласно Приложения №1, №2 и №3
Увеличава общата рамка на бюджета на Общината за 2007 г. както следва:
       По приходите на обща сума                                                  +   5 000 лв.
             в това число:
             Приходи с общински характер                                                
             – собствени приходи за делегирани разходи                         +   5 000 лв.
 § 3619 “Други неданъчни приходи”

По разходите на обща сума                                                   +   5 000 лв.
в това число:.
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”  
Дейност “ Други дейности по културата “                            
§ 1020 “Външни услуги”                        +   5 000 лв.