Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1359 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г., приет с Решение №1174/24.01.2023 г. на Общински съвет – Русе, с точка 2.11:

„Фурна с помещение за продажба на закуски и склад към нея, ведно с функционално свързания полуетаж, представляващ баня и съблекалня на етажа над фурната със съответните прилежащи части, нанесени в Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1.2, с обща застроена площ 86 кв. м., предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1, с предназначение: сграда със смесено предназначение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, ет. 0, с прилежащи части: изба под фурната с площ 18 кв. м. и съответните ид. части от общите части на сградата, и сграда с идентификатор 63427.2.1375.4 по КККР, със застроена площ 47 кв. м., с предназначение: сграда за търговия. За описания общински имот е съставен Акт за частна общинска собственост №6858/21.12.2012 г.“

  1. Открива процедура за приватизация на фурна с помещение за продажба на закуски и склад към нея, ведно с функционално свързания полуетаж, представляващ баня и съблекалня на етажа над фурната със съответните прилежащи части, нанесени в Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1.2, с обща застроена площ 86 кв. м., предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, разположен в сграда с идентификатор 63427.2.1375.1, с предназначение: сграда със смесено предназначение, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, ет. 0, с прилежащи части: изба под фурната с площ 18 кв. м. и съответните ид. части от общите части на сградата, и сграда с идентификатор 63427.2.1375.4 по КККР, със застроена площ 47 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, предмет на Акт за частна общинска собственост №6858/21.12.2012 г.
  2. Упълномощава Кмета с правата и задълженията на „възложител”, съгласно Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)