Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 136 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, както следва:
1. В чл. 4, ал. 3 се добавя т.7 с текст: „Предплатени периоди (абонаментни карти) за слепи граждани на хартиен носител.“
2. В чл.5, ал.9 след текста „…всички превозни средства“ се добавя текст: „на съответния превозвач“.
3. В Чл.7, ал.2 изречение второ придобива следната редакция: „В паметта на картата се записват само трите имена на притежателя й.“
4. В Чл. 10, ал.3, т.2 изречение първо придобива следната редакция: „Електронна карта, заредена с период за определена линия важи за линиите на съответния транспортен оператор, чиито маршрути се препокриват с избраната линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.“
5. В чл.19, ал.1 се изменя, като текстът: „като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта“ се заменя с текста: „като общината ще заплаща по 12,30 лв. на карта“.
6. В края на чл. 21 се добавя запетая и се допълва с текста: „с изключение на картите по междуселищните линии по чл.17, ал.2, чл.18, ал.3 и чл.19, ал.2, които се издават от съответния превозвач.“
7. В края на чл.27 се добавя второ изречение със следния текст: „Пътуванията по междуселищните линии се компенсират въз основа на справки от съответните превозвачи за броя и вида на издадените абонаментни карти“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)