Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 136 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 38, ал. 2 и ал. 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №1/19.12.2023г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване и на надстрояване в полза на Стефка Потховен, за изграждане на пристройка за стълбище със застроена площ 8,4 кв.м и надстройка – реконструкция на покрив с надзид до 1.50м за „кафе-бар и автомивка“ със застроена площ от 99,3 кв.м, към собствената й сграда с идентификатор 63427.4.605.1 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба” III, бул. „Христо Ботев“, върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.605 по КККР на гр. Русе, предмет на Акт № 10949/06.12.2023г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – гр. Русе, съобразно виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе на 15.11.2023г. и представен архитектурен проект, срещу заплащане на цена в размер на 17 058,50 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)