Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 136 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-8/06.02.2020г. от Валерий Тодоров Димов, управител на „ВАЛТРАНС“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77342.46.5, находящ се в местността „ГОРНИТЕ НИВИ“, с. Хотанца, община Русе. С плана да се определи предимно производствена зона  /Пп/. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-27#1/24.02.2020г. от „ЕРП Север“ АД и 30-9965-27#2/25.02.2020г.  от „В и К“ ООД – Русе;
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 77342.46.5, находящ се в местността „ГОРНИТЕ НИВИ“, с. Хотанца, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)