Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 136

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, протокол №3/23.03.2012г. на Комисията по общинска собственост и заявление за изкупуване дела на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на частта на Община Русе, представляваща 660/1201 ид. части (шестстотин и шестдесет върху хиляда двеста и една идеални части) от земята, заедно с построената в имота масивна едноетажна сграда застроена върху 201,10 кв. метра от съсобствен УПИ VІІІ-328 с обща площ 1201 кв. метра (хиляда двеста и един квадратни метра), кв.46 по плана на село Семерджиево, Община Русе, при начална тръжна цена в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева без включени ДДС и дължимите данъци и такси, които ще бъдат за сметка на купувача.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилият участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)