Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1360 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 г., приет с Решение №1174/24.01.2023 г. на Общински съвет – Русе, с точка 2.12:

„Сграда с идентификатор 63427.5.487.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 55 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, с адрес: гр. Русе, кв. „Родина 2“, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на Акт №10795/10.04.2023 г. за частна общинска собственост. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.487, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, за който има съставен Акт №10232/17.07.2021 г. за частна общинска собственост.“

  1. Открива процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.5.487.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 55 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, с адрес: гр. Русе, кв. „Родина 2“, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на Акт за частна общинска собственост №10795/10.04.2023 г.
  2. Упълномощава Кмета с правата и задълженията на „възложител”, съгласно Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)