Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1360 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Н А Р Е Д Б А
за допълнение на
Наредба № 2 на Общински съвет Русе за начални цени за отдаване под наем
на общински обекти със стопанско и административно предназначение

§ 1. В Раздел II се създава нов чл. 11 със следното съдържание: При провеждане на тръжни или конкурсни процедури по реда на Наредба № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имоти или части от имоти – общинска собственост, със стопанско и/или административно предназначение, различно от посоченото в чл. 2, ал. 1, т. 1 – т. 41 от настоящата Наредба, началната цена за отдаване под наем на квадратен метър или на декар площ, или на брой, се определя след формирана от независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, стойност след проучване на пазара на реализираните или оферираните наемни цени за отдаване под наем на имоти или обекти със сходни характеристики и предназначение. Началната наемна цена се определя от Общински съвет – гр. Русе въз основа на установената от независимия оценител стойност, без прилагане на разпоредбите на чл. 2 – чл. 5 от тази Наредба.

Заключителни разпоредби
§ 2. Тази Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – гр. Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Засл. проф. Васил Пенчев)