Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1362 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение на Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с протокол №44/24.01.2023 г., както следва:

1.1. създава нова точка №78 – жилищен имот, представляващ апартамент №Б1.7, с административен адрес гр. Русе, бул. „Липник“ №16, вход Б1, етаж 4, предмет на АЧОС №10816/29.05.2023 г.

1.2. създава нова точка №79 – жилищен имот, представляващ апартамент №25, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №12, етаж 6, предмет на АЧОС №10817/29.05.2023 г.

1.3. създава нова точка №80 – жилищен имот, представляващ апартамент №27, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №12, етаж 7, предмет на АЧОС №10818/29.05.2023 г.

1.4. създава нова точка №81 – жилищен имот, представляващ апартамент №31, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №12, етаж 8, предмет на АЧОС №10819/29.05.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)