Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1362 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Да се приеме изменение на Списък № 3 за резервен жилищен фонд, както следва:
Премахва точка 19 от списъка на резервен жилищен фонд жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр.Русе, ж.к „Здравец Изток“, бл. „Петър“, ет.13, ап.107 (Д), предмет на АОС № 1205/28.02.1997 г.
2. Да се приеме изменение на Списък № 1 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
Добавя точка последна жилищен имот, представляващ, апартамент, с административен адрес гр.Русе, ж.к „Здравец Изток“, бл. „Петър“, ет.13, ап.107 (Д), предмет на АОС № 1205/28.02.1997 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)