Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1363 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Текстът на чл. 2, ал. 2 придобива следната редакция:

„който наруши забраната по ал. 1 се наказва с глоба в размер на 300 лв. и/или имуществена санкция в размер на 1000 лв.“

  1. В чл. 2 се създават нови алинеи 3 и 4 със следния текст:

„ал. 3 при повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба в размер на 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в размер на 1300 лв.“

„ал. 4 за системни нарушения на чл. 2, ал. 1 на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 3.“

§ 2. Текстът на чл. 3, ал. 2 придобива следната редакция:

  1. „който наруши забраната по ал. 1 се наказва с глоба в размер на 300 лв. и/или имуществена санкция в размер на 1000 лв.“
  2. В чл. 3 се създават нови алинеи 3 и 4 със следния текст:

„ал. 3 при повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба в размер на 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в размер на 1300 лв.“

„ал. 4 за системни нарушения на чл. 3, ал. 1 на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 3.“

§ 3. В Глава ІІІ „Допълнителни разпоредби“ се създава нова точка 7 със следния текст: „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.“

Сегашната точка 7 се преномерира и става точка 8.

§ 4. Настоящата наредба влиза в сила, считано от датата на публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)