Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1363 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляваща целите VІІ-ми и Х-ти етажи от административна сграда в гр. Русе по ул. „Църковна независимост” №18, предмет на АОС №1153/17.12.1997 г., на Регионален инспекторат по образованието-Русе към Министерство на образованието и науката.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор за предоставяне на частта от имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)