Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1363

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1363
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

    На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.17, ал.3 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общинският съвет реши:
     Променя Решение № 1316/01.06.2007 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
І. Възлага изпълнението на функциите си по провеждане на конкурса за обществен превоз на пътници на Кмета на Община Русе, като го упълномощава да извърши всички необходими фактически и правни действия във връзка с откриване и провеждане на конкурса и сключване на договори със спечелилите кандидати.
ІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите за участие в конкурса и съответните технически условия към превозните средства
1.           До участие в конкурса се допускат физически или юридически лица, които:
1.1. са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
                                    1.2. притежават лиценз за извършване на обществен превоз на пътници;
 1.3. притежават автобуси от категориите М2 и М3, които отговорят на изискванията по чл.8, ал.2 от  Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници, изд. от МТС, установено с удостоверение за транспортна годност или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед;
1.4. нямат задължения за данъци и осигурителни вноски доказано с документи от НАП и МДТ       
1.5. са представили изискваните документи, съгласно конкурсната документация.
        2. Не се допуска до участие кандидат с нередовни или непълни документи, както и представяне на такива допълнително след отварянето на пликовете.
        3. Не се допускат до участие в конкурса превозвачи или лица, които не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз, автобуси с недобро състояние на седалките и неизправност на салонното осветление.
4. Всеки кандидат може да участва, съобразно парка, с който разполага, както следва:
По линията Русе- Мартен- Сандрово и обратно:
а/  За І- во делнично разписание- самостоятелно;
б/  За ІІ- ро делнично разписание- самостоятелно;
в/  За ІІІ- то делнично и І- во празнично разписания в група;
    Необходим парк: по един автобус, съответстващ на обявения превоз за всяко разписание и една резерва.
        Забележка: За празничните разписания допълнителен автобусен парк не се изисква. Групата образува едно целоседмично разписание. Допълнителните курсове към съответните разписания са предвидени за изпълнение с резервния автобус.

По линията Русе- Басарбово и обратно:
г/   За І- во делнично разписание- самостоятелно;
д/   За ІІ- ро делнично и ІІ- ро празнично разписания в група;
е/   За IIІ- то делнично разписание- самостоятелно;
ж/ За ІV-то делнично и І-во празнично разписания в група – самостоятелно с отделно заявление и с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
    Необходим парк: по един автобус, съответстващ на обявения превоз за всяко разписание и една резерва.
        Забележка: За празничните разписания допълнителен автобусен парк не се изисква. Групата образува едно целоседмично разписание. Допълнителните курсове към съответните разписания са предвидени за изпълнение с резервния автобус.

По линията Русе- Николово- Просена- Долно Абланово и обратно:
з/   За І- во делнично и І- во празнично разписания в група;
и/ За ІІ- ро делнично разписание- самостоятелно;
й/   За ІІІ- то делнично разписание- самостоятелно;
    Необходим парк: по един автобус, съответстващ на обявения превоз за всяко разписание и една резерва.
        Забележка: За празничните разписания допълнителен автобусен парк не се изисква. Групата образува едно целоседмично разписание. Допълнителните курсове към съответните разписания са предвидени за изпълнение с резервния автобус.

По линията Русе- Червена вода- Ново село- Хотанца и обратно:
        к/ За І- во разписание заедно с курсовете от Русе на- 09,30;14,30 и 19,45 и от Хотанца- 11,00;16,00 и 20,45 часа, определени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица;
        л/   За ІІ- ро разписание- самостоятелно;
           м/  За курсовете: от Русе на 09,30;14,30 и 19,45 и от Хотанца- 11,00;16,00 и 20,45 часа- самостоятелно с отделно заявление и с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
Необходим парк: по един автобус, съответстващ на обявения превоз за всяко разписание и една резерва.
       Забележка:  Допълнителните курсове към съответните разписания са предвидени за изпълнение с резервния автобус.
По линията Русе- Семерджиево- Ястребово и обратно:
              н/  За І- во разписание – самостоятелно, без курса от Русе на- 13,25 и  от Ястребово на- 6,10 и 08,50 часа;
          о/  За курсовете от Русе на- 13,25 и  от Ястребово на- 6,10 и 08,50 часа самостоятелно с отделно заявление и с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
Необходим парк: по един автобус, съответстващ на обявения превоз за всяко разписание и една резерва.
5. При участие за по- вече разписания по различните линии необходимият парк е по един автобус за всяко разписание и следните резерви:
–    до три разписания /включително/- една резерва;
–    от четири до седем /включително/- две резерви;
–    от осем нагоре- три резерви

6. За извършване на превозите по междуселищните автобусни линии с еднопосочна дължина до 40 км  могат да участват всички класове автобуси и автомобили от категории М2 и М3, предвид големия пътникопоток- средно над 25 пътника на курс /съгл. чл. 37, т.1 от Наредба № 2/2002 г. на МТС/ и автобуси с удостоверение за транспортна годност или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед за обществен превоз  на трудноподвижни лица  /съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2, буква “в” от Наредба № 2 на МТС и чл. 22, ал.2 от Наредба № 33 на МТС/.
7. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата им изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
8. В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на трудно подвижни лица, разписанията, определени за този превоз /респ. курсовете отделени от някои разписания/ ще бъдат възложени за изпълнение на класиралите се за тях  кандидати, със задължение за осигуряване на такъв парк, съгласно приложения проекто- договор;
9. Всеки кандидат участвува за всяка   линия с отделно предложение. Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на предложението с направените по тях поправки, се парафират от лицето, подписало офертата /предложението/.
    При изготвяне на предложението, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
    Предложението /офертата/ се представя в отделно запечатан непрозрачен плик към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, тел./ факс., както и за кой конкурс са документите- в случая “Междуселищни линии от Общинската транспортна схема”. Предложенията се предават от кандидата или негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.    
     10. Кандидатът подава заявление за  участие в конкурса.
ІІІ. Утвърждава следните необходими документи за участие в конкурса: 
Кандидатите трябва да представят задължително следните документи, като условие за допускане до участие:
1.    Удостоверение от фирменото отделение на съда за актуалното състояние на фирмата към момента  на  крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса;
2.    Копие от БУЛСТАТ – а;
3.    Удостоверение от НАП; МДТ, отд.Счетоводство и отд. Наемни отношения към Общината за липса на задължения; 
4.    Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници.
5.    Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса;
6.     Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участвува в конкурса;
7.    Копие от удостоверенията за транспортна годност или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед на превозните средства за съответния вид превоз- всички класове автобуси и автомобили от категории М2 и М3, удостоверение за трансп. годност или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед за обществен превоз на трудноподвижни лица; 
8.    Копие от знака за технически преглед;
9.    Копие от застрахователните полици “Гражданска отговорност” и “Злополука на пътниците” или “Гражданска отговорност на превозвача”.
10.    Предложение по образец, приложен в конкурсните документи;
11.    Заявление за участие – по образец, приложен в конкурсните документи;
12.    Удостоверение / справка/ от ДАА за допуснатите нарушения от фирмата при изпълнение на обществен превоз на пътници през предходната година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

13. Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участвува  е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
14. Документ, удостоверяващ колко броя маршрутни разписания /брой заети и брой резервни автобуси по тях/, по кои направления и часове обслужва фирмата с редовно сключени договори – официално заверени копия от договорите или удостоверения от възложителите;
15.Сертификат за екологичност на МПС, издаден от оторизирана лаборатория и отразяващ към момента състоянието му.

    Всички копия в документацията да са с нотариална заверка и подредени по описания по горе ред !
ІV. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
1.Екологичност на превозните средства:
1.1.    Всяко превозно средство със сертификат за екологично работещ двигател:
ЕВРО 5 получава-  10 точки;
ЕВРО 4 получава-  8 точки;
    ЕВРО 3 получава – 6 точки;
    ЕВРО 2 получава – 4 точки;
    ЕВРО 1 получава – 2 точки.
    Оценяването по критерия става чрез показателя „Вредни емисии на отработените газове на автобусите”. Данните за оценка се вземат от документа за вредни емисии на отработените газове , издаден от оторизирана лаборатория. Същият следва да е с дата, след която автобусът е минал последния, изискващ се технически преглед. Документът може да е един за всички автобуси. Автобусите с конвентирани двигатели за работа с природен газ, удостоверяват с документ за вредни емисии на отработените газове, издаден от оторизирана лаборатория на кой от изброените стандарти отговарят и получават съответния брой точки.
        Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от  основните  МПС /т.е. автобусите предвидени за изпълнение на съответните разписания/ без  резервите.
2.  Допълнителни услуги в превозните средства /комфортност на автобуса/
    2.1. Изправност на уредбата за отопление и вентилация – 4 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят от Протокола за преглед на МПС, издаден от Пункта за технически преглед и от Протокола на комисията от огледа на  представените автобуси.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
3. Цени и социални облекчения
Най- ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава- 10 точки;
Точките на съответния кандидат с по- висока офертна цена се получават, като от 10- те точки /базисни/ за всяка стотинка, оферирана по- висока цена спрямо базисната същите се намаляват с половин точка до изчерпването им.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включено ДДС. Цената се посочва в абсолютна сума поотделно за всяка автобусна линия от началната до крайната спирка, от началната до всяка от междинните спирки и между междинните спирки.
     Социалните облекчения извън регламентираните с ПМС 66/91 г. се оценяват, както следва:
свързаните с допълнителни намаления на цените- 1 т.;
свързаните с предложения в интерес на Общината- 1 т.
    Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения по този критерий се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
4. Срок на запазване на предложената цена
1. Над една година /посочено точно колко месеца/ – 6 точки;
2. От шест месеца до дванадесет месеца – 2 точки;
3. Без офериран срок- 0 точки
5.  Оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица
1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава по 5 точки.
2. Необорудваните  – 0 точки.
  Обстоятелствата по този критерий се установяват от издаденото УТГ или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед;
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
6.Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва и съответствуващия й брой точки.
1.    От 0 до 2 години – 25 точки;
2.    Над 2 до 5 години – 20 точки;
3.    Над 5 до 10 години – 10 точки;
4.    Над 10 години- не получава точки
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.
При констатирано несъответствие на данните от регистрационния талон с годината на фактическото производство на МПС /табелката/, оценяването се извършва по годината на фактическото производство на МПС /табелката/.
7. Стриктно и безопасно изпълнение на обществения превоз и лоялност спрямо останалите участници в движението- определя се по броя допуснати от фирмата нарушения през предходната година при осъществяване на обществен превоз на пътници.
    1. За всяко допуснато нарушение от 1  до 10 бр. общият брой точки се намаляват с по 0,5 т. за всяко нарушение;
    2. За допуснати нарушения над 10 бр. с по 1 точка за всяко нарушение;
    3. При прекратен договор по вина на Изпълнителя се отнемат 10 точки.
   
НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

    Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия:  „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по- голям сбор от точки по критериите: “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”и “Екологичност на превозните средства”.
V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и членове – 14 броя, от които:
Юрист;
Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”/ДАА/;
Един представител на „Пътна полиция”;
Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
Общински съветници – пет /изброени поименно/;
Общинска администрация – двама.
VІ. Утвърждава приложената конкурсна документация /Приложение № 1/, със следното съдържание:
1. Решение ………., прието с Протокол №……………….. на Общински съвет – Русе;
 2.  Заповед № РД01/………………. на Кмета на Община Русе за обявяване на конкурс за възлагане обществен превоз на пътници по разписания от междуселищните линии на Общинската транспортна схема.
3.  Обява за конкурса.
4.  Пълно описание предмета на конкурса с приложени маршрутни разписания и характеристики.
5. Изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства.
6.   Образец на предложение
7. Списък на задължително необходимите и допълнителни документи за класиране на кандидатите.
8.  Образец заявление за участие в конкурса- 2 броя.
     9.  Критерии, показатели и начин за оценка на предложенията, и допълнителни пояснения.
     10. Проект на договор – 2 бр.
VІІ.  Определя  цена на конкурсната документация- 60 лв. /без ДДС/.