Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1364 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл.52, ал.3 и ал.4 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на:

1. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ при Община Русе, помещения разположени на етаж 5, представляващи части от самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.11 и 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращи се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г., както следва:

Стаи №№ 509, 509а; 510; 511, 511а; 512, 512а; 513; 514; 504, 504а;

  1. Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе“ при Община Русе, помещения разположени на етаж 7, представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.15 и 63427.7.268.1.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г., както следва:

Стаи с №№ 701; 702, 702а; 703; 704, 704а; 705; 706; 707;708; 709, 709а; 710; 711, с обща застроена площ от 392.09 кв.м.

3. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие „Паркстрой – Русе“, както следва:

§1. Допълва Приложение 2 към Правилника, подотдел „Сгради“, с нова точка 19 със следният текст:

помещения разположени на етаж 5 /стаи с №№ 509, 509а; 510; 511, 511а; 512, 512а; 513; 514; 504, 504а/, представляващи части от самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.11 и 63427.7.268.1.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г.

  1. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие „Комунални дейности – Русе“, както следва:

§1. Допълва Приложение 2 към Правилника, Група „Сгради“, с нова точка 13 със следният текст:

помещения разположени на етаж 7 /стаи с №№ 701; 702, 702а; 703; 704, 704а; 705; 706; 707;708; 709, 709а; 710; 711/, с обща застроена площ от 392.09 кв.м., представляващи самостоятелен обект в сграда с идентификатори 63427.7.268.1.15 и 63427.7.268.1.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.7.268.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, функционално предназначение: Административна, делова сграда, брой етажи 7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.268 по КККР на гр. Русе, област Русе, община Русе, гр. Русе, с административен адрес: ул. „Котовск“ № 2, предмет на Акт за частна общинска собственост №7474/06.08.2015 г.

5. Заключителна разпоредба

Настоящите правилници за допълнение по точка 3 и точка 4 от Решението, влизат в сила от момента на публикуването им на интернет –страницата на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)