Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1364 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и протокол №22 от 27.02.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., с учредяване право на строеж за пристрояване на балкон с размери 1,5/3,50 м, със застроена площ 5,55 кв.м. към съществуващ апартамент № 1, разположен на първия етаж във вход „Б“ на ЖСК „Раковски-I“, с административен адрес: гр. Русе, ул. „6-ти септември”, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 695,00 лв.
2.Дава съгласие за учредяване право на строеж на Мария Валериева Стефанова за пристрояване на балкон с площ от 5,55 кв.м., съгласно одобрения инвестиционен проект към апартамент №1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.2631.14.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се на първи етаж във вход „Б” на ЖСК „Раковски-I”, построен върху общинска земя в режим на комплексно застрояване по ул. „6-ти септември” №69 в град Русе, на цена 695,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси
3.Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж. Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)