Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1364

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1364
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.17, ал.3 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общинският съвет реши:
 Променя Решение №1317/01.06.2007 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
             І.  Възлага изпълнението на функциите си по провеждане на конкурса за обществен превоз на пътници на Кмета на Община Русе, като го упълномощава да извърши всички необходими фактически и правни действия във връзка с откриване и провеждане на конкурса и сключване на договори със спечелилите кандидати.
ІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите за участие в конкурса и съответните технически условия към превозните средства
1.           До участие в конкурса се допускат физически или юридически лица, които:
1.1. са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
1.2. притежават лиценз за извършване на обществен превоз на пътници;
                                    1.3. притежават автобуси, отговарящи на изискванията по чл.8, ал.2 от  Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници, изд. от МТС, установено с удостоверение за транспортна годност годност или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед;
                                    1.4. нямат задължения за данъци и осигурителни вноски доказано с документи от НАП и МДТ    към Община Русе   
1.5. са представили изискваните документи, съгласно конкурсната
документация.
        2. Не се допуска до участие кандидат с нередовни или непълни документи, както и представяне на такива допълнително след отварянето на пликовете.
        3. Не се допускат до участие в конкурса превозвачи или лица, които не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз, автобуси с недобро състояние на седалките и неизправност на салонното осветление.
4. Всеки кандидат може да участва, съобразно парка, с който разполага за желаното разписание:
Необходим парк:  един автобус за изпълнение на разписанието и една резерва.
5. При изпълнение на по- вече разписания по различните линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми да е спазено изискването за осигуреност на един автобус за всяко разписание и следните резерви:
–    до три разписания /включително/- една резерва;
–    от четири до седем /включително/- две резерви;
–    от осем нагоре – три резерви
6. За извършване на превозите по междуселищните автобусни линии: Варна- Русе и Русе – Силистра/ с еднопосочна дължина над 40 км/  могат да участват автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достъп отвън съгласно. чл. 37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 г. на МТС.
7. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата им изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
8. Всеки кандидат участвува за всяка   линия с отделно предложение. Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на предложението с направените по тях поправки, се парафират от лицето, подписало офертата /предложението/.
    При изготвяне на предложението, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
    Предложението /офертата/ се представя в отделно запечатан непрозрачен плик към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, тел./ факс., както и за кой конкурс са документите- в случая “Междуселищни линии Варна- Русе и Русе- Силистра от Републиканската транспортна схема”. Предложенията се предават от кандидата или негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
         9. Кандидатът подава заявление за  участие в конкурса.
ІІІ. Утвърждава следните необходими документи за участие в конкурса: 
Кандидатите трябва да представят задължително следните документи, като условие за допускане до участие:
1.    Удостоверение от фирменото отделение на съда за актуалното състояние на фирмата към момента  на  крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса;
            2. Копие от БУЛСТАТ–а;
            3. Удостоверение от НАП ; МДТ, отд. Счетоводство и отд. Наемни отношения към Общината за липса на задължения; 
            4.Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
            5.Списък на превозните средства, с ктоито се участва в конкурса, издаден от ИА „Автомобилна администрация”;
             6.Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т. 5, с които се участвува в конкурса;
              7.Копие от удостоверенията за транспортна годност или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнител преглед на превозните средства за съответния вид превоз ;
 Копие от знака за технически преглед;
Копие от застрахователните полици “Гражданска отговорност” и “Злополука на пътниците” или “Гражданска отговорност на превозвача”.
Предложение по образец, приложен в конкурсните документи;
Заявление за участие – по образец, приложен в конкурсните документи;
Удостоверение / справка/ от ДАА за допуснатите нарушения от фирмата при изпълнение на обществен превоз на пътници през предходната година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участвува  е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
Документ, удостоверяващ колко броя маршрутни разписания /брой заети и брой резервни автобуси по тях/, по кои направления и часове обслужва фирмата с редовно сключени договори – официално заверени копия от договорите или удостоверения от възложителите;
Сертификат за екологичност на МПС, издаден от оторизирана лаборатория и отразяващ към момента състоянието му.
    Всички копия в документацията да са с нотариална заверка и подредени по описания по горе ред !
ІV. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
        1.    Екологичност на превозните средства:
   
1.1    Всяко превозно средство със сертификат за екологично работещ двигател:
ЕВРО 5 получава-  10 точки;
ЕВРО 4 получава-  8 точки;
    ЕВРО 3 получава – 6 точки;
    ЕВРО 2 получава – 4 точки;
    ЕВРО 1 получава – 2 точки.
    Оценяването по критерия става чрез показателя „Вредни емисии на отработените газове на автобусите”. Данните за оценка се вземат от документа за вредни емисии на отработените газове , издаден от оторизирана лаборатория. Същият, следва да е с дата, след която автобусът е минал последния, изискващ се технически преглед. Документът  може да е един за всички автобуси.Автобусите с конвентирани двигатели за работа с природен газ, удостоверяват с документ за вредни емисии на отработените газове, издаден от оторизирана  лаборатория на кой от изброените стандарти отговарят и получават съответния брой точки.
        Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко от  основните  МПС /т.е. автобусите предвидени за изпълнение на съответните разписания/ без  резервите.
2.  Допълнителни услуги в превозните средства /комфортност на автобуса/
    2.1. Изправност на уредбата за отопление и вентилация – 4 точки;
                              2.2. Наличие на климатик – 5 точки;
                               2.3. Наличие на тоалетна – 2 точки.
Обстоятелствата по този критерий се определят от Протокола за преглед на МПС, издаден от Пункта за технически преглед и от Протокола на комисията от огледа на  представените автобуси.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
3. Цени и социални облекчения
Най- ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава- 10 точки;
            На второ място е следващата по размер предложена цена и получава 4 точки.
            Класираната на трето място цена получава 2 точки.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включено ДДС. Цената се посочва в абсолютна сума поотделно за всяка автобусна линия от началната до крайната спирка.
     Социалните облекчения извън регламентираните с ПМС 66/91 г. се оценяват, както следва:
свързаните с допълнителни намаления на цените- 1 т.;
свързаните с предложения в интерес на Общината- 1 т.
                     
    Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения по този критерий се вписва в договора на съответния класиран кандидат.
4. Срок на запазване на предложената цена
Над една година /посочено точно колко месеца/ – 6 точки;
От шест месеца до дванадесет месеца – 2 точки;
Без офериран срок- 0 точки
5.  Оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица
1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава по 5 точки.
2.    Необорудваните  – 0 точки.
Обстоятелствата по този критерий се установяват от издаденото УТГ или Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва и съответствуващия й брой точки.
От 0 до 2 години – 25 точки;
Над 2 до 5 години – 20 точки;
Над 5 до 10 години – 10 точки;
Над 10 години- не получава точки
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на автобусите.
При констатирано несъответствие на данните от регистрационния талон с годината на фактическото производство на МПС /табелката/, оценяването се извършва по годината на фактическото производство на МПС /табелката/.
7. Стриктно и безопасно изпълнение на обществения превоз и лоялност спрямо останалите участници в движението- определя се по броя допуснати от фирмата нарушения през предходната година при осъществяване на обществен превоз на пътници.
    1. За всяко допуснато нарушение от 1  до 10 бр. общият брой точки се намаляват с по 0,5 т. за всяко нарушение
    2. За допуснати нарушения над 10 бр. с по 1 точка за всяко нарушение;
    3. При прекратен договор по вина на Изпълнителя се отнемат 10 точки.
   
НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

    Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия:  „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по- голям сбор от точки по критериите: “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”и “Екологичност на превозните средства”.
V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и членове – 14 броя, от които:
Юрист;
Един представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”/ДАА/;
Един представител на „Пътна полиция – КАТ”;
Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
Общински съветници – пет /изброени поименно/;
Общинска администрация – двама.
   VІ. Утвърждава приложената конкурсна документация /Приложение № 1/, със следното съдържание:
1. Решение ………., прието с Протокол №……………….. на Общински съвет – Русе;
 2.  Заповед № РД01/………………. на Кмета на Община Русе за обявяване на конкурс за възлагане обществен превоз на пътници по разписания от  Републиканската транспортна схема.
3.  Обява за конкурса.
4.  Пълно описание предмета на конкурса с приложени маршрутни разписания и характеристики.
5. Изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства.
6.   Образец на предложение
7. Списък на задължително необходимите и допълнителни документи за класиране на кандидатите.
8.  Образец заявление за участие в конкурса.
     9.  Критерии, показатели и начин за оценка на предложенията, и допълнителни пояснения.
     10. Проект на договор.
VІІ.  Определя  цена на конкурсната документация- 60 лв. /без ДДС/.