Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1365 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-59/28.03.2023 г. и извлечение от Протокол №38/04.05.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1213 в кв. 99 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, Община Русе, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 444 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Рига“ №19, предмет на АЧОС №6770/09.10.2012 г., вписан под №156, том 37, Н.Д. 7474, ДВР 13175, вх.рег. №13523 от 16.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №10793/06.04.2023 г. за поправка на АЧОС №6770/09.10.2012 г., вписан под №19, том 10, Н.Д. 2101, ДВР 4027, вх.рег. №4122 от 13.04.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 25 320,00 лева.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1213 в кв. 99 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, Община Русе, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 444 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Рига“ №19, предмет на АЧОС №6770/09.10.2012 г., вписан под №156, том 37, Н.Д. 7474, ДВР 13175, вх.рег. №13523 от 16.10.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №10793/06.04.2023 г. за поправка на АЧОС №6770/09.10.2012 г., вписан под №19, том 10, Н.Д. 2101, ДВР 4027, вх.рег. №4122 от 13.04.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 25 320,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилият участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)