Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1365 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол № 30 от 29.10.2014 г. на комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на 16,80 % идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.153 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-91 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, целият с площ от 758 кв.м, предмет на акт за частна общинска собственост, вписан под № 6167 от 08.02.2010 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, Дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под № 123, том 3, н. д. 547, вх. № 1557 от 22.02.10 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе на Елеонора Димитрова Андреева-Шаал на цена от 47820,00 лева., без ДДС данъци и такси.
2. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)