Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1366 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №94Г-9238-1/30.03.2023 г. и извлечение от Протокол №38/04.05.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ ½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, целият с площ от 90 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно Регулационния план на град Русе, одобрен със Заповед №1378/22.04.2003 г. на Кмета на Община Русе, представлява част от УПИ I-3041, 3042 в кв. 812, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15, и за ½ ид. ч. от построената в него едноетажна жилищна сграда – еднофамилна, с идентификатор 63427.5.9.1 по КККР на гр. Русе, цялата с площ от 30 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15, предмет на АЧОС №9459/14.10.2019 г. вписан под №130, том 35, н.д. 7253, ДВР 13406, вх.рег. №13684 от 17.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 18 710,00 лв.

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Гюлбие Амишева Сюлейманова, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ ½ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.9, целият с площ от 90 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), а съгласно Регулационния план на град Русе, одобрен със Заповед №1378/22.04.2003 г. на Кмета на Община Русе, представлявава част от УПИ I-3041, 3042 в кв. 812, с адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15, и за ½ ид. ч. от построената в него едноетажна жилищна сграда – еднофамилна, с идентификатор 63427.5.9.1 по КККР на гр. Русе, цялата с площ от 30 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Плана планина“ №15, предмет на АЧОС №9459/14.10.2019 г. вписан под №130, том 35, н.д. 7253, ДВР 13406, вх.рег. №13684 от 17.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Г. А. С. срещу заплащане на цена в размер на 18 710 ,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Гюлбие Амишева Сюлейманова.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)