Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1366 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протоколи № 25/30.05.2014 г. и № 30/29.10.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.41 с площ 497 кв.м., намиращ в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 7245/22.05.2014 г. (вписан под № 25, том 17, дв.вх. 6823, н.д. 3227 от 28.05.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2400,00 /две хиляди и четиристотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.36 с площ 558 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 7244/22.05.2014 г. (вписан под № 19, том 17, дв.вх. 6810, н.д. 3223 от 28.05.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2680,00 /две хиляди шестстотин и осемдесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2270 с площ 485 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7246/26.05.2014 (вписан под № 57, том 17, дв.вх.6871, н.д. 3260 от 29.05.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2320,00 /две хиляди триста и двадесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2279 с площ 480 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7341/24.09.2014 (вписан под № 146, том 32, дв.вх.12506, н.д. 6319 от 30.09.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2280,00 /две хиляди двеста и осемдесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)