Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1367 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №38/04.05.2023 г. на КОС, Общинският съвет р е ш и:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г., като включва възмездно учредяване на право на строеж за изграждане на три броя гаражи с №№1, 2 и 3, всеки един с размери 3,00/6,00 м и застроена площ от 18,00 кв.м., съобразно скица – предложение за виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1902 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 7 409 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I – за жилищно строителство в кв. 596, ж.к. „Дружба 2“, с адрес на имота: град Русе, ул. „Мальовица“, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж в размер на 1 940,00 лв., без данъци и такси, за всеки един от гаражите поотделно.

2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаражи поотделно върху имот – частна общинска собственост, 63427.4.1902 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 7 409 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I – за жилищно строителство в кв. 596, ж.к. „Дружба 2“, с адрес на имота: град Русе, ул. „Мальовица“, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на три броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,00/6,00м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 940,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 940,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №3 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 940,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)