Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1367 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1.Предоставя безвъзмездно за управление на Кметство – с. Червена вода, недвижим имот-публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, представляващ кв. 51 „Стадион“ с площ 49 435 кв.м и построената в него едноетажна сграда „Съблекалня и навес“ със застроена площ 84 кв.м., предмет на АОС № 5394/29.04.2008 г.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за предоставяне на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)