Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1368 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Център за специална образователна подкрепа – Русе (ЦСОП-Русе)“, ЕИК 000522272, със седалище: гр. Русе, бул. „Липник“ № 115, СГРАДА с идентификатор 63427.7.368.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с предназначение: Административна, делова сграда, бр. етажи: два (със сутерен), застроена площ 213 кв.м, с административен адрес: град Русе, община Русе, област Русе, ул. „Рига“ 1, предмет на Акт №10515/16.06.2022 г. за частна общинска собственост, която да се ползва от Центъра за осъществяване на социална и образователна дейност.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)