Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1369 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 197, ал.1 от ЗУТ, и чл.26, ал.1, т.9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за премахване на:

– сграда със идентификатор 63427.7.438.1 по КККР на гр. Русе, със застроена площ 301 кв.м. , брой етажи: 2, предназначение: Сграда на съобщенията, с административен адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. „Нови сад“ №27, предмет на Акт за частна общинска собственост №7473/30.07.2015г.; с цел задоволяване на обществените нужди на квартал Здравец-Изток .

– изграденото в поземлен имот с идентификатор 63427.7.424 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, /съгласно Разрешение за строеж №440/12.08.2015г. и Удостоверение №85/12.05.2016г. за въвеждане в експлоатация на строеж категория пета, издадени от главния архитект на Община Русе/ Обект: “Игрище за футбол“, което да бъде възстановено в близост след съгласуване на терен от главен архитект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)