Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1369 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Отменя т. 2 на Решение № № 968, прието с протокол № 37 от 24.04.2014 г. на ОбС.
2. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от пет години на Областна дирекция на МВР-Русе, имот, частна общинска собственост, предмет на акт за частна общинска собственост №7419 от 30.03.2015 г., представляващ Помещение за административна дейност, обект № 1, обект с идентификатор 63427.4.558.12.98, площ от 20.00 кв.м, заедно с 0.678 % идеални части от общите части на сградата, състоящо се от едно административно помещение и санитарен възел на първия етаж, вх. 6/Е/ на жилищен блок 4 в ж.кв.Дружба 3, ул. Даме Груев № 2, град Русе.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)