Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1369

РЕШЕНИЕ № 1369
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС във връзка чл.10, ал.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление за срок от пет години на Областна дирекция полиция – гр.Русе на част от общински недвижим имот, описан в АОС №1929/18.05.1998 г., гр.Мартен, представляваща 4/четири/ помещения на І етаж в източната част на сградата на кметството.