Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 137 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 4а, т. 1 и чл. 59, ал. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:
1. Отменя Приложение № 1 към чл. 2 на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе.
2. Приема Приложение № 1 към чл. 2 на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, както следва:

„Приложение № 1 към чл.2“
В Община Русе са определени като основни, спортовете с престижни и социални функции, практикуващи се в най-голяма степен от младите хора на Русе и които предизвикват най-голям зрителски интерес.
В съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2012 – 2022 г. И утвърждаването на Русе като един от най-главните градове в България с международно значение и с оглед на съществуващата тенденция на съизмерване на градовете най-вече в спорта, следва да бъдат подкрепени водещите русенски клубове в основните спортове с престижни и социални функции, както следва:
СПИСЪК
на основните спортове с престижни и социални функции за финансово подпомагане от община Русе и водещите клубове, които ги развиват

ФУТБОЛ
ФК „ДУНАВ – 2010“
ФК „МАРИСАН“
БАСКЕТБОЛ
СКБ „ДУНАВ РУСЕ“
ЛЕКА АТЛЕТИКА
СЛАК „ДУНАВ”
СЛАК „ЛОКОМОТИВ“
ВОЛЕЙБОЛ
СКВ „ДУНАВ“
БОКС
БК „РУСЕ“

 3. Приема промяна на Приложение № 3 към чл. 5 /4/ на Правилника за условията и реда на финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе „МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”, прието с Решение № 478/19.02.2009г. и с последно изменение Решение № 1311 на Общински съвет, прието с Протокол №47/26.02.2015 г., както следва:
3.1. в т. I.1. да се чете: „7,97 %“ – 56 000 лв.
3.2. в т. II. да се чете: „54,56 %“ – 383 000 лв. разпределени, както следва:
– ФК „ДУНАВ – 2010″ – 39,16 % – 150 000 лв.
– ФК „МАРИСАН“ – 5,22 % – 20 000 лв.
– СКБ „ДУНАВ РУСЕ“ – 26,11 % – 100 000 лв.
– СЛАК „ДУНАВ” – 6,53 % – 25 000 лв.
– СЛАК „ЛОКОМОТИВ”- 6,53 % –2 5 000 лв.
– СКВ „ДУНАВ“ – 10,44 % – 40 000 лв.
– БК „РУСЕ“ – 6,01 % – 23 000 лв.
3.3. в т. III да се чете: „От общата сума (база) на средствата за спорта (наричана по-долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство – 15,95 % – 112 000 лв., за състезания под егидата на Община Русе – 3,56 % – 25 000 лв., за организиране и провеждане на международни състезания в гр. Русе и подготовка на русенски състезатели за олимпийски игри – 15,10 % – 106 000 лв., за Награди – 1,43 % – 10 000 лв., за Резерв – 1,43 % – 10 000 лв. от общата база.”;
4. Утвърждава Програма „Спорт – 2016 г.” и разпределението на финансовите средства в размер на 702 000 лева по раздели, както следва:

П Р О Г Р А М А „С П О Р Т“ ОБЩО: 702 000 лв.
РАЗДЕЛ 1 „УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“ ОБЩО: 56 000 лв.
В това число: „Ученически игри“, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.
РАЗДЕЛ 2 „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ ОБЩО: 25 000 лв.
РАЗДЕЛ 3 „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“ ОБЩО: 495 000 лв.
I. Подпомагане на водещи клубове развиващи основни спортове с престижни и социални функции в съответствие с Приложение № 1 към чл. 2 и финансирани по т. II от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“: футбол, баскетбол, лека атлетика, волейбол и бокс.
383 000 лв.

ФК „ДУНАВ – 2010“
39,16 % –150 000 лв.
ФК „МАРИСАН“
5,22 % – 20 000 лв.
СКБ „ДУНАВ РУСЕ“
26,11 % ­ 100 000 лв.
СЛАК „ДУНАВ”
6,53 % – 25 000 лв.
СЛАК „ЛОКОМОТИВ“
6,53 % – 25 000 лв.
СКВ „ДУНАВ“
10,44 % – 40 000 лв.
БК „РУСЕ“
6,01 % – 23 000 лв.
 II. Подпомагане на спортните клубове по т. III и т. ІV от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“. 112 000 лв.

РАЗДЕЛ 4 „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ В ГРАД РУСЕ И ПОДГОТОВКА НА РУСЕНСКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ“ ОБЩО: 106 000 лв.

РАЗДЕЛ 5 „НАГРАДИ“ ОБЩО: 10 000 лв.
В това число: Церемония по присъждане на „Спортист на годината“, награждаване на изявени спортисти, треньори и деятели, награди за престижни и призови класирания, юбилеи и годишнини.
РАЗДЕЛ 6 „РЕЗЕРВ“ ОБЩО: 10 000 лв.
Средствата да се разходват след решение на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет – Русе (със Заповед на Кмета на Община Русе).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)