Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 137 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-9/12.02.2020г. от Райна Стоилова Романова-Ганева,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.569, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. Новото застрояване да се разположи в северната част на имота, свободно спрямо границите му и долепено до запазващата се вилна сграда с площ от 23 кв. м. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-30#1/24.02.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-30#2/24.02.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.569, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)