Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 137

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 3 от 23.03.2012 г. на КОбС и искане от Момчил Иванов Иванов, Общинският съвет реши:

І. Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС на Момчил Иванов Иванов от град Мартен, община Русе, представляваща УПИ ІІІ-1680 в кв. 57 с площ от 672.00 кв.м., по регулационния план на град Мартен, община Русе, предмет на АЧОС № 6627 от 25.01.2012 г.(вписан под № 46 том 3 н.д.443 вх. рег. № 900 от 30.01.2012 г. на АВп), на цена в размер на 27800,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
ІІ. Кметът на Община Русе да издаде заповед, в която да определи цената и другите плащания и сключи договор за продажба
ІІІ. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)