Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1370 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на самостоятелен обект в сграда, представляващ помещение с идентификатор 63427.7.782.3.1, с площ 297,00 кв. м., с предназначение „За спортна и развлекателна дейност“, намиращ се на първи етаж на сграда с идентификатор 63427.7.782.3, с предназначение „Спортна сграда, база“, със застроена площ 377 кв. м., двуетажна, масивна, публична общинска собственост, находяща се в застроен поземлен имот, представляващ Спортен комплекс „Дунав“, с идентификатор 63427.7.782, с площ от 49 849 кв. м. по КК на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Родина, ул. „Околчица“ № 6, описан в АПОС № 9521/01.11.2019 г.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 168,00 /сто шестдесет и осем/ лв., без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти.
  3. Упълномощава кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)