Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1371 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.49, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на сграда, с предназначение „Спортна сграда, база“, с идентификатор 63427.2.4790.19, със застроена площ 488.00 кв. м., едноетажна, масивна, публична общинска собственост, описана в АПОС № 6205/31.03.2010 г., с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ № 13, с разположени в нея зала за тенис на маса, съблекални, санитарни възли, треньорски стаи, находяща се в Спортен комплекс „Ялта“, представляващ застроен УПИ с идентификатор 63427.2.4790, с площ от 77 608 кв. м. по кадастралната карта на гр. Русе.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 276,00 /двеста седемдесет и шест/ лв., без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти.
  3. Упълномощава кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)